Általános Felhasználási Feltételek

A weboldalon az Interneten működtetett online szolgáltatás működik, ami információs szolgáltatásokból, illetve a partnerek által szolgáltatott információkból, ajánlatokból, és szolgáltatásokból stb. áll, amely szolgáltatásokat a partnereknél, vagy más külső Szolgáltatóknál lehet beváltani konkrét termékekre vagy szolgáltatásokra. A ZoomOut név, logo és kapcsolódó termékek, szolgáltatási név, szlogen, dizájn elemek stb. a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ebből adódóan harmadik személy a ZoomOut nevet csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja, terjesztheti nyilvánosság előtt vagy egyéb más kereskedelmi formában. Engedély nélküli használat esetén a Szolgáltató minden jogi lépést megtesz a jogtalan használat megszüntetése és az azzal okozott károk megtérítése érdekében. Az oldalon található információk, tartalmak, hirdetések (összefoglaló nevükön “Anyagok”) csak és kizárólag az Ön, mint felhasználó, személyes céljaira használhatók, kereskedelmi célokra nem. A fentieknek megfelelően Ön csak belső információs céllal használhatja a weboldalunkat. A weboldal szolgáltatásait 18 éven felüli nagykorú, cselekvőképes személyek jogosultak igénybe venni. A weboldal böngészése során esetlegesen bármely okból az Ön eszközeiben keletkező károkért a Szolgáltató felelősségét kizárja. Felhívjuk figyelmét, hogy ne küldjön semmilyen bizalmas információt. Semmilyen megküldött információt nem kezelünk bizalmasan, ellenben mindent amit küld felhasználhatunk korlátozás nélkül (ötlet, know-how, különböző technikák stb.). Tájékoztatjuk továbbá, hogy nem ellenőrzünk és nem vizsgálunk meg semmilyen Anyagot (termékek, szolgáltatások, kuponok, akciók, ajánlatok, egyéb promóciók) a pontosság, jogi megfelelés, legitimitás, érvényesség, megbízhatóság, minőség szempontjából. Ide tartoznak az ajánlások, rangsorolások stb., melyek a weboldalunkon megjelenhetnek. Bármilyen referencia, utalás a részünkről (név, termék, márka, szolgáltatás, link, hypertext) nem jelenti a Szolgáltató elkötelezettségét és javaslatát az adott szolgáltatás stb. irányában. A Szolgáltató harmadik felek által elkészített szolgáltatásokat közvetít. A Szolgáltató nem ellenőrzi mások által elkészített információ valódiságát, pontosságát, megbízhatóságát. A weboldal tartalmazhat elírásokat, technikai pontatlanságokat, így az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősségét kizárja. A Szolgáltató fenntartja bármilyen, az oldalon szereplő információ megváltoztatásának jogát, így azok tartalma folyamatosan változhat. Egyéb oldalak belinkelése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató elfogadja a belinkelt oldalak tartalmát, vagy hogy azokkal egyetért. Amikor rákattint a weboldalon szereplő külső linkekre, bannerekre, szponzor linkekre, akkor olyan oldalakra lesz átirányítva, melyek nem a Szolgáltató által hostoltak és nem a Szolgáltató irányítása alatt működnek. Az ilyen külső oldalak tartalmáért, technológiai biztonságáért a Szolgáltató felelősségét kizárja. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az oldalon vagy az oldalra mutató linkeket lekapcsolja/törölje. Egyes külső linkek tartalmazhatnak olyan adatokat és információkat, melyeket egyes emberek sértőnek vagy vitatottnak tartanak. A Szolgáltató nem felel ezekért a tartalmakért, mert nem ellenőrzi ezeket a külső oldalakat. Bármi, ami az oldalon található az Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével lett felhasználva. Az oldal szerzői jogi és/vagy védjegy használat megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a végfelhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után. Az oldal teljes tartalma kollektív műként élvez védelmet a magyar szerzői jogi törvények szerint. A felhasználó a szerzői jog védelme alá eső anyagot kizárólag személyes használatra töltheti le, nyomtathatja ki vagy mentheti el. Minden egyéb, más módon történő felhasználáshoz szükséges a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának azt a jogot, hogy saját hatáskörben törölje, felfüggessze a hozzáférést azon esetekben, melyekben szellemi alkotások bitorlását, jogsértését vagy megtévesztő felhasználását észlel akár a felhasználók, vagy egyéb harmadik fél részéről. Amennyiben a felhasználó, vagy harmadik személy szellemi alkotásának jogai sérülnének jelen oldalon, és szeretné ezeket eltávolíttatni, akkor kérjük, haladéktalanul jelezze ezt a Szolgáltatónak az info@zoomout.hu e-mail címen. Kérjük, hogy ebben az esetben az alábbi információkat közölni szíveskedjenek: a szerzői jog alá eső mű jogtulajdonosának vagy felhatalmazottjának megnevezése, adatai illetve fizikai vagy elektronikus aláírása, meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazásának csatolása, továbbá a szerzői jogot sértő mű megjelölése, elérhetőség (cím, email, telefon stb.) megadása. A Szolgáltató kérésre törli a felhasználó által rendelkezésére bocsátott anyagokat. A Szolgáltató törli azokat az anyagokat is, melyek a véleménye szerint sértőek vagy nem hitelesek, károkozásra alkalmasak vagy törvénysértők. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a rendelkezésére bocsátott és publikálásra szánt anyagokat a saját sztenderdjei szerint megváltoztassa, méret/hosszúság, tisztánlátás, konzisztencia szempontjából. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy feliratkozik tájékoztató hírlevelünkre, meg kell adnia azon személyes adatait, amely a hírlevél kiküldéséhez szükségesek. A hírlevélre történő feliratkozással felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Szolgáltató az adatvédelmi szabályok szerint kezelje és tárolja, továbbá hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendszeres hírlevél részére megküldésre kerüljön. A hírlevélről történő leiratkozással ezen, fenti hozzájárulás visszavontnak tekintendő. A Szolgáltató továbbá kérésre törli nyilvántartásából azon felhasználót, aki a weboldalon ezt az ott megadott formában kéri. Adatvédelem A weboldal kapcsán, a weboldal látogatása során feltöltött és rögzített adatok kezelője a Szolgáltató. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (Érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, az e-mail cím és minden olyan további személyes adat, amivel az Érintett személy személye beazonosítható. A személyes adatok kezelésére a Magyar Közszolgáltató jogszabályaiban foglaltak az irányadók, így különösen, de nem teljes körben: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;1998. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről. A Szolgáltató az adatkezelés során továbbá az Adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat figyelembevételével jár el. A Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy az általa üzemeltett weboldal felhasználói vonatkozásában közvetlen adatszolgáltatást végezzen. A felhasználók által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a felhasználók hozzájárulásával kerülnek megadásra és tárolásra. A személyes adatok megadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a fentiekben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint az adatok Szolgáltató által történő tárolásához és kezeléséhez. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a hirdető ügyfelekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. A felhasználók adataik megadásával hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott elérhetőségeken hírlevélben direkt marketing ajánlattal megkeresse. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható a weboldalon történő hírlevélről leiratkozás menüben való ezirányú kérelem elküldésével. A weboldalra látogatók különféle adatai, többek között az IP címük és további forgalmi adatok rögzítésre kerülnek annak érdekében, hogy a lap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket a Szolgáltató azonosíthassa. Ezen adatokat a Szolgáltató csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével a látogató személye azonosíthatóvá válik. Az adatok kezelése Magyarországon kívül elhelyezett szervereken is történhet. Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését az adatfelvételénél jelzett módon. Az Érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa az Érintettről kezelt, adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Szolgáltató, mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást az Érintett által megadott címre. A Szolgáltató a személyes adatot törölni köteles, amennyiben: a kezelése jogellenes, az Érintett ezt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A Szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A Szolgáltató az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. A Szolgáltató az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja weboldalunkat. Az Adatvédelmi szabályzat 2011. december 5. napján lép hatályba. A Szolgáltató a szabályzatot bármikor jogosult a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével módosítani, azonban a módosított szabályzatot köteles weblapján közzétenni.